ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

 

 

 

 

Еразъм+


Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование са насочени към:

 

  • Развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование;

  • Насърчаване развитието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители;

  • Насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици;

  • Насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното образование;

  • Подпомагане на признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво, посредством Европейски и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране и др.

 

Участие в дейностите на Програмата могат да вземат всички държавни или частни организации/институции, активни в областта на училищното образование, или всяка друга област, свързана с него.

 

 

 

 

 

 

През учебната 2020/2021г. Професионална гимназия по транспорт – гр. Разлог работи по 5 проекта с международно участие по програма Еразъм+.
Гимназията е координатор по два от проектите.
Партньорските организации са от Белгия, Италия, Румъния, Литва, Гърция, Турция, Португалия, Полша, Северна Македония и Чехия.
Ежегодно се осъществяват мобилности между партньорските организации, които включват учители и ученици.
Всички проектни дейности се осъществяват чрез непрекъснато взаимодействие между партньорите. Темите и дейностите са съобразени с възрастовата група на учениците, както и с техните нужди.
Разработени са критерии за участие.


Проектите за учебната 2020/2021г. са:

1. Smart classes for Generation Z – координатор България
2. New approaches on teaching methods – координатор България
3. There is no life without water – координатор Италия
4. Students actively learning enterpreneurial skills – координатор Белгия
5. School is the flame – координатор Гърция

 

 

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп да училищно образование в условие на кризи"

https://react.mon.bg

 

Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г."

https://podkrepazauspeh.mon.bg

Проект "Образование за утрешния ден" BG05M2OP001-2.012-0001 финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 201-2020г."

https://oud.mon.bg

 

 

Информация от Национална агенция за приходите (7 преглеждания)
По случай Деня на европейските автори (0 преглеждания)
Обръщение на началника на РУО-Благоевград (15 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (5 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (45 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (37 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (81 преглеждания)
Съобщение (18 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (26 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (30 преглеждания)
прегледай всички новини 

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт