ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

 

 

 

 

Еразъм+


Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование са насочени към:

 

  • Развитието на иновативни педагогически практики и инструменти в сферата на училищното образование;

  • Насърчаване развитието, трансфера и приложението на добри практики в подкрепа на непрекъснатото внедряване на методи за обучение на учители;

  • Насърчаване на междукултурното разбирателство и изучаването на чужди езици;

  • Насърчаване на развитието на съвместни проучвания и изследвания в сферата на училищното образование;

  • Подпомагане на признаването и сертификацията на знания и компетентности на национално ниво, посредством Европейски и национални квалификационни рамки, и инструменти за валидиране и др.

 

Участие в дейностите на Програмата могат да вземат всички държавни или частни организации/институции, активни в областта на училищното образование, или всяка друга област, свързана с него.

 

 

 

 

 

 

През учебната 2020/2021г. Професионална гимназия по транспорт – гр. Разлог работи по 5 проекта с международно участие по програма Еразъм+.
Гимназията е координатор по два от проектите.
Партньорските организации са от Белгия, Италия, Румъния, Литва, Гърция, Турция, Португалия, Полша, Северна Македония и Чехия.
Ежегодно се осъществяват мобилности между партньорските организации, които включват учители и ученици.
Всички проектни дейности се осъществяват чрез непрекъснато взаимодействие между партньорите. Темите и дейностите са съобразени с възрастовата група на учениците, както и с техните нужди.
Разработени са критерии за участие.


Проектите за учебната 2020/2021г. са:

1. Smart classes for Generation Z – координатор България
2. New approaches on teaching methods – координатор България
3. There is no life without water – координатор Италия
4. Students actively learning enterpreneurial skills – координатор Белгия
5. School is the flame – координатор Гърция

 

 

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп да училищно образование в условие на кризи"

https://react.mon.bg

 

Проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г."

https://podkrepazauspeh.mon.bg

Проект "Образование за утрешния ден" BG05M2OP001-2.012-0001 финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж 201-2020г."

https://oud.mon.bg

 

 

Обръщение на началника на РУО-Благоевград (13 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (5 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (40 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (34 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (75 преглеждания)
Съобщение (17 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (21 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (23 преглеждания)
На 25 април 2018 г. в ПГ по транспорт в Разлог ще се проведе уъркшоп с ученици на тема "Парадоксът на времето". (23 преглеждания)
55 години Професионална гимнази по транспорт, гр. Разлог (36 преглеждания)
прегледай всички новиниSTEM Discovery Week Partner in 2019

SDW19 banner

STEM Discovery Week 2019 is a joint international initiative that invites projects, organisations and schools across Europe and around the world, to celebrate careers and studies in the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). The tagline for this year’s campaign is “best practices in using innovative STEM resources”. The primary focus of this year's campaign, is to showcase how teaching materials and other learning resources are used in educational activities.

Interested to become a partner?

By committing to the STEM Discovery Week 2019, the partners agree to:

  • Organise and share information about activities or actions in STEM education as part of the STEM Discovery Week campaign.
  • Encourage third parties to support and join the initiative by organising STEM activities or actions of their own and share information about them as part of the STEM Discovery Week campaign.
  • Publish on their web page information in support of the STEM Discovery Week campaign, hence facilitating an active exchange of information among projects, organisations and schools.

For more information on the registration steps that potential partners need to follow, please consult this document here.

Are you organising a STEM activity around April 2019?

Include it on the map! Participants organising STEM activities and actions from 1 February to 30 April 2019 may also enter the STEM Discovery Week competitions. Visit the competitions' section on the Scientix online portal for more information here.

<

STEM Discovery Week activities' map

 

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт