ПРОЕКТИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ В ПГ ПО ТРАНСПОРТ, РАЗЛОГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 1. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ (биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда в VIII клас).

 

 1. НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“.

 

 1. НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“. Компонент 2: „Използване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно учебно съдържание и използване на електронни платформи“.

 

 1. НП „Квалификация“, мярка III „Подкрепа за професионалното и кариерното развитие на млади педагогически специалисти“ и мярка IV „Осигуряване на условия, гарантиращи сигурността в образователните институции“.

 

 1. Национална програма на Джуниър ачийвмънт България „Учебна компания“.

 

 1. Национална образователна кампания „Моето първо работно място“. Реализира се от КНСБ в партньорство с МОН. Обучение на класни ръководители и ученици от XII клас.

 

 1. Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Лектори на доброволен принцип са прокурори от Районна прокуратура, Разлог.

 

 1. Проект „Семейство – училище – общество: знаещи, можещи, успешни“, финансиран от ЦОИДУЕМ – МОН се осъществява съвместно с родители. Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.

 

 1. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1 и фаза 2, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 5 дейности за преодоляване на обучителни затруднения и 9 дейности по интереси.

 2. ПРОЕКТ "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

https://upraktiki.mon.bg/?m=1

 

                                    

 

1. Извънкласни дейности през учебната 2017/2018 по проект "Твоят час"

2. ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА по проект „Семейство – училище – общество: знаещи, можещи, успешни“

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС" - http://tvoiatchas.mon.bg

Списък на дейностите по проект "Твоят час"

 

 

 

ПГ по транспорт, гр.Разлог работи системно по европейски проекти в рамките на програми „Учене през целия живот“ и „Еразъм плюс“ като дейностите се разширяват по съдържание и обхват всяка година. В продължение на две години по проект по програма“Леонардо да Винчи“ преподаватели от гимназията обменяха добри практики с осем училища от още седем страни. В следващите две години в рамките на проект по програма „Коменски“ вече съвместно с учителите пътуваха извън страната групи ученици, от които имаха възможност да посетят сродни училища от шест страни и да се запознаят с други образователни системи. В резултат на разширените интереси и придобития опит през петата проектна година, ученици от XII клас се включиха самостоятелно в програми за младежко лидерство. Йоана Тонина и Камелия Петлова участваха през м.декември в краткосрочен курс Taste of Europe в гр.Катовице, Полша.

http://pgt-razlog.com/pgt/gallery/Docs/Proekti.pdf

 

Проект „Да обогатим професионалното образование чрез неконвенционални методи в страните – членки на ЕС” (EVTUM) по Секторна програма „Леонардо да Винчи” на Програма „Учене през целия живот” 2012-2014.

Проект BG051РО001–4.1.05 Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, период на реализация в гимназията 2012-2013.

Проект BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” (УСПЕХ), съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2011-2014.

Проект BG051PO001 - 3.3.07-0001 „Ученически практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ 2011-2014.

Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ 2013-2014.

Проект „Съкровищницата и ИКТ или ИКТ в писането и четенето” по Секторна програма „Коменски” на Програма „Учене през целия живот” на ЕС 2013-2015.

Проект BG 051РО001 – 3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2012-2014.

Програма „Учебни визити", част от „Хоризонталната програма" на Програма „Учене през целия живот" на ЕС, дейност „Политически развития и иновации" 2013.

Проект BG051PO001-3.2.05 "Усъвършенстване на системата на инспектиране в образованието", съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2013-2014.

Проект BG051PO001-4.3.02-0001-C0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2013.

Проект в областта на активното гражданство на ERSTE Stiftung и ESFALP, “Европейски училища за живата планета” – WWF 2013-2015.

Проект: BG051PO001-4.3.03 „Нова възможност за моето бъдеще” за валидиране на умения, знания и компетенции, придобити чрез неформално обучение и/или самостоятелно учене, съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2013 ---.

Активни eTwinning проекти: „Our small world”, “Legends of our car industries”, “Europe celebrates spring!”, “Good food, junk food”, “Lots of people, just one world” 2010 .

 

 

EVTUM е много важен проект за ПГТ - Разлог, защото е първият за гимназията по международни образователни програми на ЕС. Изброени са и други, по които училището работи през последните три години, тъй като дейностите по различните проекти се интегрират помежду си и в цялостната учебна и възпитателна работа на гимназията, както и в работата с родителите. Малък брой от тези проекти подкрепят училището финансово, но всеки от тях има съществен принос за повишаване качеството на професионалното образование и за увеличаване на привлекателността на обучението в ПГТ- Разлог.

 

llpevtumcrcr

 

 

„Да обогатим професионалното образование чрез неконвенционални методи в страните – членки на ЕС” (EVTUM) по Секторна програма „Леонардо да Винчи” на Програма „Учене през целия живот” е 2-годишен проект за многостранно партньорство. Той стартира през 2012 г. с участието на 9 партньори от 8 страни:

 

1st EPAL OF TRIKALA, GREECE– http://1epal-trikal.tri.sch.gr

DOCETE OMNES FOUNDATION, GRANADA, SPAIN – www.doceteomnes.com

DOUMAG LTD, CYPROS – www.doumag.com

I.I.S.S. ROSA LUXEMBURG, ACQUAVIVA DELLE FONTI, ITALY – www.luxemburg.ba.itINSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULI BUCURESTI, ROMANIA – www.ismb.edu.ro

KONYA KARATAY GUIDENCE & RESEARCH CENTER, TURKEY – www. Karatayram.gov.tr

PROFESSIONALNA GIMNAZIYA PO TRANSPORT, RAZLOG, BULGARIA – www.pgt-razlog.com

PROJEKTWARKSTATT UMWELT UND ENTWICKLNG E.V.Q HANNOVER, GERMANY- www.projektwerkstattue.de

SELCUK YASAR DYEING TECHNICAL AND INDUSTRIAL VOCATIONAL HIGH SCHOOL, IZMIR, TURKEY – www.syasarateml.k12.tr

 

 p1 p2 p3 p4

       1st project meeting             2nd project meeting            3rd project meeting             4th project meeting
        in Granada, Spain                in Trikala, Greece           in Bucharest, Romania        in Hannover, Germany

Координатор на проекта в ПГТ, Разлог е Емилия Йорданова, директор на гимназията от 2010 г. През 2012/2013 учебна година 42% от общия брой преподаватели в гимназията споделиха опит в други училища и институции – партньори по проект EVTUM. Следните 9 педагози за първи път участваха в мобилност извън Българияв 4 работни срещи:инж. Цветанка Даракчиева, инж. Светла Адамичина, Зинаида Тончева, инж. Елена Кисова, Христина Попова, Борислав Иванов, инж. Илиян Мекушин, инж. Елена Колчева, Мария Милина.

Coordinator of the project for the Bulgarian school is Emiliya Yordanova, head of school since 2010. 10 teachers from PG Transport High, Razlog, which is 42per cent of the teachers’ staff at the school, participated in EVTUM mobility in 4 work meetings and shared experience with schools and partner institutions from abroad through 2012/13 school year.

 

sch1                           sch2          

За разпространение на резултати и повече информация за проектните дейности: www.evtum.eu

 

 

Други проекти:

Ученически практики

Проект по програма e Twinning

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Да направим училището привлекателно за младите хора

Запознаване с професионалното образование в Румъния

F}EDp3~L9%SB
Обръщение на началника на РУО-Благоевград (0 преглеждания)
ПРИЗИВ във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб! (4 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване по наем на имот - публична държавна собственост, представляващ "Училищен бюфет" (28 преглеждания)
Заповед и Протокол от проведен търг за продажба на движими вещи. (21 преглеждания)
Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост - З броя моторни превозни средства и 1 брой мотокар. (65 преглеждания)
Съобщение (16 преглеждания)
УСПЕХ ЗА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА (14 преглеждания)
ПРАЗНИК НА ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ (18 преглеждания)
На 25 април 2018 г. в ПГ по транспорт в Разлог ще се проведе уъркшоп с ученици на тема "Парадоксът на времето". (18 преглеждания)
55 години Професионална гимнази по транспорт, гр. Разлог (29 преглеждания)
прегледай всички новиниSTEM Discovery Week Partner in 2019

SDW19 banner

STEM Discovery Week 2019 is a joint international initiative that invites projects, organisations and schools across Europe and around the world, to celebrate careers and studies in the fields of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). The tagline for this year’s campaign is “best practices in using innovative STEM resources”. The primary focus of this year's campaign, is to showcase how teaching materials and other learning resources are used in educational activities.

Interested to become a partner?

By committing to the STEM Discovery Week 2019, the partners agree to:

 • Organise and share information about activities or actions in STEM education as part of the STEM Discovery Week campaign.
 • Encourage third parties to support and join the initiative by organising STEM activities or actions of their own and share information about them as part of the STEM Discovery Week campaign.
 • Publish on their web page information in support of the STEM Discovery Week campaign, hence facilitating an active exchange of information among projects, organisations and schools.

For more information on the registration steps that potential partners need to follow, please consult this document here.

Are you organising a STEM activity around April 2019?

Include it on the map! Participants organising STEM activities and actions from 1 February to 30 April 2019 may also enter the STEM Discovery Week competitions. Visit the competitions' section on the Scientix online portal for more information here.

<

STEM Discovery Week activities' map

 

 

Copyright © 2014 Професионална гимназия по транспорт